Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO - SZKOLENIE

Drukuj

„Proces inwestycyjny w świetle ustawy Prawo budowlane. Procedury – od przygotowania dokumentacji, po zakończenie robót – wymagania prawne” – to temat szkolenia, które odbyło się 25 października w siedzibie Okręgowej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Spotkanie poprowadziła Katarzyna Ślusarczyk – kierownik oddziału budownictwa w Wydziale Infrastruktury i Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

- Temat tego szkolenia jest podyktowany państwa potrzebami, zgłaszanymi do Izby. Jego zakres jest bardzo obszerny, a my musimy zawrzeć najważniejsze zagadnienia w czasie trzech godzin – wyjaśniła na początku spotkania Katarzyna Ślusarczyk.

Wiedza, którą przekazała była tym cenniejsza, że pochodziła nie tylko od urzędnika. Katarzyna Ślusarczyk oprócz tego, że jest kierownikiem oddziału budownictwa w Urzędzie Wojewódzkim, jest również praktykiem, inspektorem nadzoru budowlanego, wieloletnim członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

– Jeśli chodzi o moje doświadczenie zawodowe, to tak naprawdę zajmuję się wszystkim, całym procesem inwestycyjnym, od kwestii uzyskania pozwoleń i sporządzenia prawidłowej dokumentacji, po dokumentację powykonawczą, czyli tego finalnego etapu – zgromadzenia odpowiednich dokumentów i przekazanie ich inwestorowi – mówiła prelegentka. – Z tego tytułu są różne problemy natury prawnej, ponieważ wspólnoty, które taką dokumentację otrzymują, często nie mają pełnej wiedzy na temat inwestycji, jak przebiegał proces budowy, jakie roboty zostały zmienione w trakcie realizacji. Brak tych informacji w dokumentacji utrudnia wspólnotom prawidłowe użytkowanie obiektu.

Szkolenie było podzielone na trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył pozwolenia , a zgłaszania robót. Obejmował taki zakres, jak: kwalifikacja planowanych robót i obowiązki projektanta dotyczące przypisania planowanych robót do określonej procedury administracyjnej, zasady sporządzania odpowiedniej dokumentacji projektowej w odniesieniu do zakresu planowanych robót oraz przyjętego trybu administracyjnego, a także przygotowanie dokumentacji projektowej, koniecznej do złożenia we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia (z projektem lub bez).

Druga część poświęcona była rozpoczęciu i prowadzeniu robót. Znalazły się tu takie zagadnienia, jak: zgłoszenie rozpoczęcia robót a obowiązki inwestora oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego. Katarzyna Ślusarczyk wyjaśniła czym są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, na czym polega pełnienie obowiązków przez uczestników procesu inwestycyjnego oraz jak w praktyce wygląda łączenie samodzielnych funkcji technicznych. Powiedziała też, kto jest uprawniony do wykonywania czynności geodezyjnych na budowie.

W trzecim, ostatnim bloku została omówiona procedura odbioru, czyli między innymi przygotowanie procedury powykonawczej, zmiany projektowe, wynikające w trakcie robót – zadania projektanta, obowiązki inwestora, a także jak od strony faktycznej i prawnej wygląda zakończenie robót.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały, systematyzujące wiedzę. Natomiast w czasie spotkania, Katarzyna Ślusarczyk chętnie odpowiadała na pytania zainteresowanych osób.