Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

LISTA OSÓB, KTÓRE ZALICZYŁY EGZAMIN PISEMNY I ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO EGZAMINU USTNEGO NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI II/2015 (JESIENNEJ) ---> POBIERZ <---

 

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


List otwarty do Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Koleżanek i Kolegów instalatorów - członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa oraz działania PIIB w tej sprawie. info


Z dniem 31 października ŚOIIB zakończyła przyjmowanie zgłoszeń na prenumeratę czasopism technicznych. info


infoXIV Konferencja Naukowo-Techniczna WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO, Kielce-Cedzyna 11-13 maja 2016r.


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych organizuje w dniach 6-7 października 2016r Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych. Tematyka warsztatów obejmuje następujące dziedziny: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne. Główny nacisk położony jest na praktyczny wymiar warsztatów i omówienie aktualnych problemów specjalistów szeroko rozumianej branży sanitarnej. Prosimy o wypełnienie zamieszczonej ankiety, która stanowić będzie podstawę do określenia zakresu merytorycznego warsztatów.


 

A K T U A L N O Ś C I


 

BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE

Drukuj

Po raz pierwszy po nowelizacji ustawy, przedstawiciele tej branży startowali po uprawnienia. Jest więc szansa ,iż na rynku pojawia się projektanci tej specjalności, których obecnie brakuje, po odejściu na emerytury dawnych doświadczonych  fachowców. To samo dotyczy kierowników budów, bowiem w najbliższych latach władze centralne zapowiadają wiele nowych inwestycji hydrotechnicznych.

Więcej…
 

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Drukuj

Specjalność ta jest najliczniej reprezentowana na każdym egzaminie, bo i rynek inwestycyjny i remontowy jest bardzo szeroki. Wydawać by się mogło, że nowi fachowcy w tej branży nie powinni mieć kłopotów z odpowiedziami na pytania. Tymczasem stopień niewiedzy, szczególnie praktycznej, nawet w prostych sprawach,  jest porażający.

Więcej…
 

SŁABO PRZYGOTOWANI

Drukuj

- Niektórzy zdający byli słabo przygotowani, dziesiątymi częściami punktu przekroczyli minimalną granicę, by można było uznać egzamin ustny. Muszą podczas pracy poświęcić więcej czasu na uzupełnienie wiedzy praktycznej, bywać na budowach - dotyczy to także projektantów – korzystać z rad i uwag doświadczonych instalatorów -  skomentował Andrzej Pieniążek, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, wyniki drugiego dnia egzaminu do kandydatów ubiegających się o uprawnienia w specjalności instalacji sanitarnych.

Więcej…
 

POMYŚLNE WYNIKI DROGOWCÓW

Drukuj

Bogaty zasób wiedzy praktycznej muszą mieć drogowcy, o czym można było się przekonać gdy odpowiadali na egzaminie. Niektórzy nie sięgali po normy czy przepisy, nie robili notatek, a mimo to, płynnie i szybko formułowali  odpowiedzi. Dodatkowo uzupełniali, że na jednej budowie wykonywali czynność w pewien sposób, zaś na innej stosowali inną metodę.

Więcej…
 

INSTALATORZY

Drukuj

We wtorek do ostatniej próby zdobycia uprawnień stanęli przedstawiciele specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Mimo, iż zdający np. pracuje w gazownictwie, musi znać tajniki techniczne pozostałych branż. Piekielnie trudne zadanie.

Więcej…
 

TRUDNA PRZEPRAWA MOSTOWCÓW

Drukuj

Specjalność mostowa jest obszernym zagadnieniem dla kandydatów do uzyskania takich uprawnień. Obejmuje bowiem mosty, wiadukty, tunele, kładki, zarówno konstrukcji stalowej, jak i żelbetowej. Nie można więc tłumaczyć się, że ktoś pracował przy jednych, a nie zna drugich, albo, że nie zna obowiązków kierownika budowy, bo na budowę trafił sporo czasu po jej rozpoczęciu, jak również tego, że nie potrafi narysować prostego elementu, bo … robił to na komputerze…

Więcej…
 

DROGOWIEC DOBRYM KOLEJARZEM

Drukuj

W poniedziałkowe przedpołudnie  przed komisją stanęli kandydaci do uprawnień w specjalności kolejowej. Mówili m.in. o przejazdach i nawierzchniach na obiektach inżynieryjnych, numeracji torowisk na stacjach, rodzajach  odwodnienia torów, dopuszczalnych spadkach drogi do przejazdu, możliwości poszerzania nasypu, kładkach i mostach, umiejscowieniu urządzeń specjalnych , nawierzchni obiektów inżynieryjnych na łukach tras kolejowych,  dopuszczalnych skrajniach, różnicy pomiędzy widocznością i widzialnością, robotach przygotowawczych  do oczyszczania podsypki, spawaniu styków rozjazdów.

Więcej…
 

ELEKTRYCY PO EGZAMINACH

Drukuj

Nazajutrz po teście, do egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane, przystąpili elektrycy. Jedni starali się o uprawnienia wykonawcze, inni projektowe. Byli inżynierowie, którzy przed pójściem na uczelnie, kończyli technikum przy ul. Niskiej. Pracują nie tylko w naszym regionie, niektórzy znaleźli interesującą pracę  w firmach  lub na budowach w innych województwach. Bardziej zdecydowani elektrycy prowadzą własne firmy wykonawcze lub pracownie projektowe.Stąd wynikają różne doświadczenia, opanowanie wiedzy praktycznej, znajomość rozwiązań i nowych materiałów,  procedur związanych np. z zarządzaniem i obsługą sieci dystrybucyjnych. W pytaniach egzaminacyjnych były też zadania zaprojektowania instalacji mieszkaniowej, zastosowania urządzeń do linii napowietrznych i kablowych, rozwiązania oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego.

Więcej…
 


Strona 1 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(36)/2015Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 211 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Więcej …
 
RUSZTOWANIA W BUDOWNICTWIE [14.12.2015]
Więcej …
 
WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
Więcej …
 
BADANIA SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB