Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

A K T U A L N O Ś C I


 

EFEKTYWNOŚĆ INSTALACJI

Drukuj

W ramach Akademii inżyniera w sali Izby przedstawiono zagadnienia dotyczące poprawy efektywności w systemach instalacji wodnej i grzewczej. O innowacyjnych technologiach opomiarowania wody i ciepła mówił Andrzej Zych z Bmeters Polska Sp. z o.o.,o technice kondensacyjnej - Artur Zmysłowski, De Dietrich Sp. z o.o., o jakości czynnika grzewczego w układach c.o.. O rozwiązaniach firm SYR i Spirotech - odgazowywaniu i separacji zanieczyszczeń oraz  zmiękczaniu i demineralizacji wody kotłowej - Tomasz Piechota z firmy  Husty Spółka jawna.

Więcej…
 

LINIE ENERGETYCZNE

Drukuj

Projektowanie i wykonawstwo linii energetycznych  przy zastosowaniu osprzętu firmy Sicame Polska sp. z o.o. w Warszawie -  było tematem prezentacji Marka Wasilewskiego. Mówił miedzy innymi .o  osprzęcie do napowietrznych linii niepełno-izolowanych średniego napięcia w systemie PAS, do linii średniego napięcia, do linii napowietrznych izolowanych NN, a także osprzęcie  kablowym do wspomnianych linii  SN i NN.

Więcej…
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUDZI BUDOWNICTWA

Drukuj

-  Z dużym niepokojem obserwujemy wzrost ilości wniosków kierowanych do rzeczników odpowiedzialności zawodowej naszej Izby, o ukaranie kierowników budów jak i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz projektantów. Musimy o tym rozmawiać i apelować o właściwe wypełnianie obowiązków przez wszystkich członków Izby. A zaczyna się to nie na budowie czy w pracowni projektowej, a już w trakcie przetargów lub uzgadniania warunków finansowych z inwestorami, gdy niektórzy członkowie Izby przedstawiają rażąco niskie oferty - powiedział  prezes Wojciech Płaza.

Więcej…
 

ZAKRESY UBEZPIECZENIA OC

Drukuj

O zakresach  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa , w tym ochrony udzielonej przez ubezpieczyciela, najczęstszych typowych roszczeniach,  zasadach odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne techniczne funkcje, największych wypłaconych odszkodowaniach,  powodach odmowy wypłaty odszkodowania i sytuacji prawnej inżyniera z tym związanej mówiła w sali Izby Anna Getler z przedstawicielstwa Ergo Hestia w Gliwicach.

Więcej…
 

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 11 LUTEGO 2015r.

Drukuj

Posiedzeniu prezydium ŚOIIB przewodniczył Wojciech Płaza – przew. OR . W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przew. OKR, OKK oraz rzecznik-koordynator OROZ.

Więcej…
 

SPOTKANIE W STAROSTWIE POWIATOWYM W KIELCACH

Drukuj

Na zaproszenie członka Zarządu Powiatu w Kielcach - Marka Kwietnia do siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach przybyli na spotkanie przedstawiciele Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Tematem spotkania było omówienie problemu jakości opracowań projektowych składanych przez projektantów w celu uzyskania pozwoleń na budowę.

Więcej…
 

DIAGNOSTYKA MOSTÓW

Drukuj

Zagadnienia diagnostyki mostów pod kątem trwałości konstrukcji (część druga) została zaprezentowana w sali Izby przez prof. PŚk. dr. hab. inż. Grzegorza Świta z Politechniki Świętokrzyskiej, członka naszej Izby. Profesor mówił m.in. o wprowadzeniu od 2016 zmian do Eurokodów, a także o wykazie badań do stosowania dla określenia  trwałości konstrukcji.

Więcej…
 

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 14 STYCZNIA 2015R.

Drukuj

W w/wym. terminie odbyło się pierwsze posiedzenie prezydium ŚOIIB. Obradom przewodniczył Wojciech Płaza – przew. OR . W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przew. OKR, OKK , OSD oraz rzecznik-koordynator OROZ.

Więcej…
 

UROCZYSTOŚĆ W KATOWICACH

Drukuj

25 lecie odrodzenia samorządu gospodarczego oraz doroczna uroczystość Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach -wyróżnienia Laurami Umiejętności i Kompetencji za rok 2014 , było okazją do spotkania Przewodniczących Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa . Program spotkania przewidywał omówienie najistotniejszych problemów funkcjonowania Izby oraz poznania najistotniejszych problemów  i uwarunkowań gospodarczego rozwoju Górnego Śląska  w  kontekście protestów górniczych jakie miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Tematykę tą przedstawił dr inż. Jerzy Markowski były v-ce Minister gospodarki – specjalista w problematyce gospodarczej Śląska.

Więcej…
 


Strona 1 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(34)/2014Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 148 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

AKTUALNE SZKOLENIA

KONSEKWENCJE ZMIAN PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DLA INWESTORÓW I WYKONAWCÓW) POD KĄTEM KONIECZNOŚCI WALORYZACJI WYNAGRODZENIA, OBOWIĄZKU WSZCZĘCIA PROCEDURY WYJAŚNIAJĄCEJ W PRZYPADKU RAŻĄCO NISKIEJ CENY, KRYTERIÓW WYBORU OFERT [31.03.2015]
Więcej …
 
ROZPOZNAWANIE I BADANIE GRUNTÓW W TRAKCIE BUDOWY [14.04.2015]
Więcej …
 
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Więcej …
 
ANTYKOROZYJNA OCHRONA STALI ZBROJENIOWEJ METODĄ KATODOWĄ (ANODY TRACONEJ)
Więcej …
 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Więcej …
 
WYMAGANIA KRAJOWE DLA STOLARKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB